BG
kbd <-> online dictionaryHelphelp
G
G-man
G-string
G-suit
GA
gab
gabardine
gabber
gabble
gabbler
gabbro
gabby
gaberdine
gaberlunzie
gabfest
gabion
gable
gable window
gable-end
gabled
gablet
gablock
gaby
gad


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Word of the day:do

I. v (did [did]; done [dʌn])
1. правя, върша, извършвам, свършвам, изпълнявам; занимавам се с; to ~ o.’s military service отбивам военната си служба; to ~ a portrait правя (рисувам) портрет; to ~ the garden заемам се с градината; почиствам градината; to do o.’s hair вчесвам се, сресвам се; правя си прическа; this restaurant doesn’t ~ lunch on Sundays в този ресторант не предлагат обяд в неделя; it isn’t done това не е позволено (обичайно); така не бива; that’s done it това вече преля чашата, и това на всичко отгоре; it is as good as done речено-сторено; все едно, че е направено; дадено; имай го за свършено; it gives me s.th. to ~ това ми създава занимавка; това ми запълва времето; what is to be done? какво да се прави? there is nothing to be done няма какво да се прави, не остава нищо друго; she did nothing but cry тя само плачеше; by so ~ing по този начин; what (how) ~ you ~ for bread? как се снабдявате с хляб? как стои при вас въпросът с хляба? I had much to ~ in (с ger) не ми беше лесно да; ~ what you will каквото и да правиш; to ~ or die да победя или да умра; победа или смърт; ~-or-die air крайна (пълна) решимост; • when at Rome ~ as the Romans ~ с вълците - по вълчи; когато си в Рим, постъпвай така, както постъпват римляните; to ~ o.’s own thing постъпвам типично в свой стил; върша това, което ми приляга (харесва); I could ~ with a cup of coffee няма да ми се отрази зле едно кафе, не бих имал нищо против едно кафе; well done! браво! отлично! there is nothing ~ing нищо не става; мъртвило е; nothing ~ing! нищо не става! няма го майстора! да ги нямаме такива! такива не минават! nothing ~ing under a thousand leva и пръста си не мърдам за по-малко от хиляда лева, не може да става дума за по-малко от хиляда лева; (meat) well done добре опечено (месо); done (to a turn) много добре опечено; to ~ o.’s nut разг. побеснявам; избухвам;
2. причинявам, правя; to ~ o.’s good полезен съм;
3. оказвам; to ~ s.o. a favour правя някому услуга;
4. разглеждам; посещавам; to ~ a picture gallery разглеждам картинна галерия;
5. угощавам, храня; отнасям се към; to ~ o.s. well угаждам си;
6. стигам; достатъчен съм; върша работа; the meat won’t ~ for the two of us месото няма да стигне и за двама ни;
7. решавам, разрешавам (проблем, задача);
8. уча, следвам;
9. играя (роля); представям (пиеса);
10. движа се (с дадена скорост); вървя (за автомобил); this car will ~ 120 mph тази кола вдига 120 мили в час;
11. извървявам, изминавам (разстояние);
12. изтощавам; измарям;
13. разг. измамвам, подхлъзвам, прекарвам, прецаквам, изигравам, излъгвам; I think you have been done мисля, че са те метнали (изиграли); to ~ s.o. out of a job измествам някого от работата му;
14. подхождам, подобавам, приличам; that won’t ~ here на такова нещо не му е мястото тук; that will never ~ това е немислимо (непоносимо); така не може; will I ~? добре ли съм така? that will ~ достатъчно, стига; това е подходящо (удобно); it won’t ~ to play all day long не може да се играе цял ден;
15. чувствам се добре; справям се; поправям се; преуспявам; the patient is ~ing well болният върви към подобрение; he is a lad who will ~ well той е едно момче, което ще успее в живота, това момче има добро бъдеще; how ~ you ~! здравей!; здрасти! trees will not ~ in this soil дървета не могат да растат на такава почва;
16. (в перфектни форми) свършвам, приключвам, завършвам; one more question and I am done още един въпрос и свършвам; be more precise or we shall never have done бъди по-конкретен (точен), иначе никога няма да свършим; let us have done with it нека да свършим с това; нека да оставим това; haven’t you done eating yet? още не си ли се наял? не си ли свършил вече с яденето? be done! хайде свършвай! done! готово! съгласен! дай ръка! (при пазарлък и пр.);
17. (за заместване на друг глагол с оглед да се избегне повторение) I replied as others have done отговорих, както бяха сторили и други хора; why act as you ~? защо действаш така? the church can be seen from afar, standing as it does on the cliff църквата може да се види отдалеч там горе на скалите; May I open these letters? Please ~! мога ли да отворя тези писма? - да, разбира се! they have always existed and ~ so still те винаги са съществували и продължават да съществуват;
18. (като спомагателен глагол в отрицателни и въпросителни форми) he did not see me той не ме видя; did he not (didn’t he) see me? той не ме ли видя? ~ not speak! не говори! ~ you mind? имаш ли нещо против? (~) you see? виждате (виждаш) ли? нали така? I like coffee, ~ you? обичам кафе, а ти? you like him, don’t you? ти го обичаш нали? don’t! недей! остави! стига!
19. (за усилване) he threatened to go and he did go (and go he did) той се закани, че ще отиде, и действително отиде;
20. (в юридически и църковен стил) all them earth doth worship Thee цялата вселена Те слави; charged that he did on the 11th of February utter threats обвинен в това, че на 11 февруари е произнесъл закани;
21. sl арестувам;
22. sl намирам за виновен в престъпление;
23. австр. разг. губя пари главоломно; банкрутирам; изчерпвам (ресурси, пари);
24. sl млатя; малтретирам; нападам;
25. sl друсам се, вземам наркотик;
26. имитирам; he can ~ all his friends той може да имитира всичките си приятели;


[dou]
n муз. до.
abbr = ditto.
[du:´gudəri]
-goodery n наивност; фантазьорство.
[du:´gudiη]
-gooding adj наивен; изпълнен с добри, но нереалистични намерения.
[´du:ɔ:´dai]
-or-die adj непоколебим, твърдо решен.

NEW!!!Bulgarian Talking Multilingual Dictionary


Translates and pronounciates from Bulgarian to English, German, French, Spanish, Italian, Greek and Turkish. Includes 60,000 pronounced Bulgarian words and dictionary base equal to a printed volume of 600,000 words. Can be used to upgrade all of the available versions of EuroDict XP!
Your best tool to learn Bulgarian!


G [dʒi:]
n
English bulgarian dictionary
(pl gs,
dictionary
g’s
free
[dʒi:z])
1. седмата буква
translate
от

english

английската
deutsch
азбука;
2.
german
муз. сол;
3.
spanish
ам.

turkish

sl
greek
хиляда долара.
[´dʒi:¸fɔ:s]
-force

English bulgarian dictionary

n
dictionary
гравитационна
free
сила.Купить в Болгария недвижимость

Вы можете купить в Болгария недвижимость в хорошем месте.

Преимущества купить в Болгария недвижимость, квартиры или коммерческого объекта в этой стране очевидны: во-первых, ни для кого не секрет, что Болгария считается одной из самых древних и прекрасных стран Европы. Удивительные холмы и восхитительные горы, поросшие лесом, чередуются с миниатюрными живописными равнинами. Немаловажен также и тот факт, что Болгария - одна из самых экологически чистых в Европе. В целом, это мечта для любителя природы, поскольку в ней сотни источников лечебных вод и изумительных пейзажей.

Еще одно существенное преимущество в плане купить в Болгария недвижимость заключено в том, что Болгария безопасная страна - в ней почти нет криминала и преступности.

Вы неизбежно совмещаете приятное с полезным и выгодным. Вы можете купить в Болгария недвижимость, что Вы хотите: участки земли на побережье, живописные дома в деревнях, охотничьи угодья или участки в горах - все, что Вы пожелаете.

Купить в Болгария недвижимость - вот лучшая возможность для Инвестиции недвижимость.

Чтобы вложить свой капитал в Недвижимость болгарии и воспользоваться всеми благами европейской страны необходимо только купить в Болгария недвижимость.
Недвижимость Болгарии выгодно покупать

Рынок недвижимость Болгария переживает инвестиционный бум, предполагая высокую доходность. Особенно привлекательна покупка недвижимость Болгарии: в 2007 году страна стала членом Евросоюза. 15% от общего числа покупателей недвижимости в Болгарии - россияне, что связано с территориальной близостью к России, отсутствием языкового барьера и низкой налоговой ставкой на владение недвижимостью - всего 0,15%.

Зарубежная недвижимость Болгарии приобретается для постоянного проживания или отдыха, а также с целью дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду, т.е. инвестиции в недвижимость Болгарии за рубежом - выгодное вложение средств. Для оформления недвижимость Болгарии покупатель - иностранное физическое лицо должно представить загранпаспорт, при покупке на юридическое лицо - учредительные документы на фирму. Сделка оформляется нотариальным актом.

Мягкий климат летом делает привлекательным приобретение недвижимость Болгарии на Черноморском побережье. Наиболее востребованными являются дома и апартаменты на море на курортах Святой Влас, Солнечный Берег, Золотые Пески, Сарафово. Второе место по популярности занимает недвижимость Болгарии на горнолыжных курортах. Зарубежная недвижимость в Помпорово и Банско привлекает любителей покататься на горных лыжах - сезон продолжается здесь с середины декабря по середину апреля.
Bulgarian Dictionary English Bulgarian Dictionary цены недвижимость болгария, недвижимость продажа болгария, рынок недвижимости болгария, болгария купить недвижимость,

CD versions for WIN XP


Random word:Aramean
n
1. сириец;
2. арамски (сирийски, халдейски) език.
top