EN
kbd <-> онлайн речникПомощhelp

EuroDict Mobile

ОЧАКВАЙТЕ !!!

С бързото напредване на технологиите и успеха на Eurodict XP, беше разработена версия на речника за PocketPC, която се казва EuroDict Mobile. Тя е с лесен за употреба дизайн и набор от настройки, които позволяват на речника да изглежда и работи добре на вашето PDA-устройство. Поддържа неограничен брой речникови бази. Той се разпространява в две версии: пълна и олекотена. Разбира се има и демо версия, която ще може да ви убеди в способностите на продукта. EuroDict Mobile разполага със следните двупосочни речникови бази: Английско - Български, Немско - Български, Франско - Български, Италианско - Български, Испанско - Български, Гръцко - Български, Турско - Български.

EuroDict XP Pro

НОВО!!!

 
Английско - Български юридически речник

На пазара излезе най-новият продукт от серията EuroDict XP. Английско-българският юридически речник е предназначен за студенти-юристи и лица, четящи и превеждащи правна литература от английски език. Съдържа около 40 000 думи и словосъчетания. Включени са и някои най-често използвани изрази и съкращения на латински език, навлезли в англоезичната правна терминология.

Забележка

Поради зачестилите въпроси, бихме искали изрично да ви уведомим, че Руско-Български и Турските двупосочни речници в момента НЕ са възможни за закупуване и теглене. Молим да ни извините!

Безплатни онлайн речници

в новия eurodict.com


Eurodict Английско Български безплатен онлайн речник

Eurodict Българско Английски безплатен онлайн речник

Eurodict Немско Български безплатен онлайн речник

Eurodict Българско Немски безплатен онлайн речник

Eurodict Испанско Български безплатен онлайн речник

Eurodict Българско Испански онлайн речник

Eurodict Френско Български безплатен онлайн речник

Eurodict Българско Френски безплатен онлайн речник

Eurodict Италианско Български безплатен онлайн речник

Eurodict Българско Италиански безплатен онлайн речник

Eurodict Турско Български безплатен онлайн речник

Eurodict Българско Турски безплатен онлайн речник

Eurodict Гръцко Български безплатен онлайн речник

Eurodict Българско Гръцки безплатен онлайн речник

Eurodict Руско Български безплатен онлайн речник

Eurodict Българско Руски безплатен онлайн речник

Eurodict Английско Турски безплатен онлайн речник

Eurodict Турско Английски безплатен онлайн речник

Eurodict Немско Турски безплатен онлайн речник

Eurodict Турско Немски безплатен онлайн речник

Eurodict Испанско Турски безплатен онлайн речник

Eurodict Турско Испански безплатен онлайн речник

Eurodict Френско Турски безплатен онлайн речник

Eurodict Турско Френски безплатен онлайн речник

Eurodict Италианско Турски безплатен онлайн речник

Eurodict Турско Италиански безплатен онлайн речник

Eurodict Гръцко Турски безплатен онлайн речник

Eurodict Турско Гръцки безплатен онлайн речник

Eurodict Руско Турски безплатен онлайн речник

Eurodict Турско Руски безплатен онлайн речник


Дума на деня:do

I. v (did [did]; done [dʌn])
1. правя, върша, извършвам, свършвам, изпълнявам; занимавам се с; to ~ o.’s military service отбивам военната си служба; to ~ a portrait правя (рисувам) портрет; to ~ the garden заемам се с градината; почиствам градината; to do o.’s hair вчесвам се, сресвам се; правя си прическа; this restaurant doesn’t ~ lunch on Sundays в този ресторант не предлагат обяд в неделя; it isn’t done това не е позволено (обичайно); така не бива; that’s done it това вече преля чашата, и това на всичко отгоре; it is as good as done речено-сторено; все едно, че е направено; дадено; имай го за свършено; it gives me s.th. to ~ това ми създава занимавка; това ми запълва времето; what is to be done? какво да се прави? there is nothing to be done няма какво да се прави, не остава нищо друго; she did nothing but cry тя само плачеше; by so ~ing по този начин; what (how) ~ you ~ for bread? как се снабдявате с хляб? как стои при вас въпросът с хляба? I had much to ~ in (с ger) не ми беше лесно да; ~ what you will каквото и да правиш; to ~ or die да победя или да умра; победа или смърт; ~-or-die air крайна (пълна) решимост; • when at Rome ~ as the Romans ~ с вълците - по вълчи; когато си в Рим, постъпвай така, както постъпват римляните; to ~ o.’s own thing постъпвам типично в свой стил; върша това, което ми приляга (харесва); I could ~ with a cup of coffee няма да ми се отрази зле едно кафе, не бих имал нищо против едно кафе; well done! браво! отлично! there is nothing ~ing нищо не става; мъртвило е; nothing ~ing! нищо не става! няма го майстора! да ги нямаме такива! такива не минават! nothing ~ing under a thousand leva и пръста си не мърдам за по-малко от хиляда лева, не може да става дума за по-малко от хиляда лева; (meat) well done добре опечено (месо); done (to a turn) много добре опечено; to ~ o.’s nut разг. побеснявам; избухвам;
2. причинявам, правя; to ~ o.’s good полезен съм;
3. оказвам; to ~ s.o. a favour правя някому услуга;
4. разглеждам; посещавам; to ~ a picture gallery разглеждам картинна галерия;
5. угощавам, храня; отнасям се към; to ~ o.s. well угаждам си;
6. стигам; достатъчен съм; върша работа; the meat won’t ~ for the two of us месото няма да стигне и за двама ни;
7. решавам, разрешавам (проблем, задача);
8. уча, следвам;
9. играя (роля); представям (пиеса);
10. движа се (с дадена скорост); вървя (за автомобил); this car will ~ 120 mph тази кола вдига 120 мили в час;
11. извървявам, изминавам (разстояние);
12. изтощавам; измарям;
13. разг. измамвам, подхлъзвам, прекарвам, прецаквам, изигравам, излъгвам; I think you have been done мисля, че са те метнали (изиграли); to ~ s.o. out of a job измествам някого от работата му;
14. подхождам, подобавам, приличам; that won’t ~ here на такова нещо не му е мястото тук; that will never ~ това е немислимо (непоносимо); така не може; will I ~? добре ли съм така? that will ~ достатъчно, стига; това е подходящо (удобно); it won’t ~ to play all day long не може да се играе цял ден;
15. чувствам се добре; справям се; поправям се; преуспявам; the patient is ~ing well болният върви към подобрение; he is a lad who will ~ well той е едно момче, което ще успее в живота, това момче има добро бъдеще; how ~ you ~! здравей!; здрасти! trees will not ~ in this soil дървета не могат да растат на такава почва;
16. (в перфектни форми) свършвам, приключвам, завършвам; one more question and I am done още един въпрос и свършвам; be more precise or we shall never have done бъди по-конкретен (точен), иначе никога няма да свършим; let us have done with it нека да свършим с това; нека да оставим това; haven’t you done eating yet? още не си ли се наял? не си ли свършил вече с яденето? be done! хайде свършвай! done! готово! съгласен! дай ръка! (при пазарлък и пр.);
17. (за заместване на друг глагол с оглед да се избегне повторение) I replied as others have done отговорих, както бяха сторили и други хора; why act as you ~? защо действаш така? the church can be seen from afar, standing as it does on the cliff църквата може да се види отдалеч там горе на скалите; May I open these letters? Please ~! мога ли да отворя тези писма? - да, разбира се! they have always existed and ~ so still те винаги са съществували и продължават да съществуват;
18. (като спомагателен глагол в отрицателни и въпросителни форми) he did not see me той не ме видя; did he not (didn’t he) see me? той не ме ли видя? ~ not speak! не говори! ~ you mind? имаш ли нещо против? (~) you see? виждате (виждаш) ли? нали така? I like coffee, ~ you? обичам кафе, а ти? you like him, don’t you? ти го обичаш нали? don’t! недей! остави! стига!
19. (за усилване) he threatened to go and he did go (and go he did) той се закани, че ще отиде, и действително отиде;
20. (в юридически и църковен стил) all them earth doth worship Thee цялата вселена Те слави; charged that he did on the 11th of February utter threats обвинен в това, че на 11 февруари е произнесъл закани;
21. sl арестувам;
22. sl намирам за виновен в престъпление;
23. австр. разг. губя пари главоломно; банкрутирам; изчерпвам (ресурси, пари);
24. sl млатя; малтретирам; нападам;
25. sl друсам се, вземам наркотик;
26. имитирам; he can ~ all his friends той може да имитира всичките си приятели;


[dou]
n муз. до.
abbr = ditto.
[du:´gudəri]
-goodery n наивност; фантазьорство.
[du:´gudiη]
-gooding adj наивен; изпълнен с добри, но нереалистични намерения.
[´du:ɔ:´dai]
-or-die adj непоколебим, твърдо решен.

безплатен онлайн речник

Онлайн речникът е напълно безплатен и предлага възможност за търсене на думи и изрази в двете посоки на всички езици, които предлагаме. Към момента това са Английско-Български, Немско-Български, Италиaнско-Български, Испанско-Български, Френско-Български, Гръцко-Български, Турско-Български, Руско-Български, Турско-Английски и Български тълковен речник. Достъпът до речниците става от полето за търсене в горната част на страницата. Съдържанието е еквивалентно на PRO версиите на eurodict xp.

версия за сваляне

Eurodict XP е съвременен компютърен речник с минимално натоварване на системата, олекотен, интуитивен интерфейс и голямо количество допълнителни възможности.
Eurodict free е напълно безплатна версия включваща съкратени версии на pro речниците, както и речникови бази предоставени от нашите потребители. Всички пакети включват последната версия (3.0) на eurodict xp. Безплатните версии на базите съдържат предварително подготвен от нас потребителски списък, който не можете да променяте. Изговорът е възможен само за думите поместени в него. По същият начин са ограничени и методите на обучение. Въпреки това не е проблем едновременното инсталиране и използване на безплатни и платени варианти на базите.

CD версия

EutoDict XP talking е най-пълната версия на нашите речници, включваща изговаряне на думите в речника и напълно функционални методи на обучение. Всички двуезични речници са двупосочни. Този вариант е подходящ най-вече за хора изучаващи съответния език. Допълнително е възможно закупуването на диск с аудио файловете за Български език, който се добавя към всички речникови бази които го включват. Можете да поръчате CD версиите на продуктите в нашия електронен магазин. За допълнителна информация, моля, прочетете документацията.

Нова версия на EuroDict XP!!!

Изтеглете и обновете EuroDict XP до версия 3.1!

Инсталирайте новия EuroDict XP върху предишната инсталация. Той ще поднови автоматично необходимите файлове без да се налага да деинсталирате старата версия.

За да подновите вашия EuroDict XP, изтеглете и инсталирайте обновяващата програма или някоя от безплатните версии.  • Отстранен е проблеми с Limited User на Windows XP
  • Отстранена е грешка при зареждане на някои списъци с думи.
  • Отстранен проблем с German-Bulgarian Talking
  • Автоматично обновяване

версия за сваляне и CD версия

Eurodict XP pro е платената версия на речниците. Тези версии се предлагат, както за сваляне, така и на CD. Pro версиите включват речникови бази с гарантирано качество на лицензирани издатели. Вариантите за сваляне изискват наличието на инсталирана друга версия на EuroDict XP. Продуктът е съвременен компютърен речник с минимално натоварване на системата, олекотен, интуитивен интерфейс и голямо количество допълнителни възможности. Изпълнимият модул е безплатен и може да работи едновременно с всички видове речници, които предлагаме. Версиите за сваляне са предназначени за нашите клиенти извън България и закупуването им може да стане само с кредитна карта. За останалие клиенти са предназначени CD версиите, които могат да бъдат закупени чрез други методи на заплащане популярни в България.

докато сте на път

Вече можете да използвате онлайн речника и през вашия GSM. Тестовата версия за мобилни устройства предоставя пълноценно търсене във всички наши речници. Използвайте тази напълно безплатна услуга на адрес:
http://www.eurodict.com или http://www.eurodict.com/wap/. За коректна работа ви е необходим WAP браузър поддържащ WML 1.1 или по-нов с UTF-8 кодиране. Почти всички мобилни устройства предлагащи достъп до Интернет имат тези възможности. **Някои думи имат прекалено дълго обяснение, поради, което на определени устройства може да получавате съобщения за недостатъчно памет. Размерът на страниците варира от 4k до 20k. Проверете тарифите на вашия мобилен оператор за достъп до Интернет!


English Bulgarian Dictionary Bulgarian Dictionary болгария недвижимость море, недвижимость покупка болгария, болгария недвижимость море, недвижимость покупка болгария,

EuroDict Talking

Български говорящ речник


Този продукт съдържа: българко-английска, българско-немска, българско-френска, българско-италианска, българско-испанска, българско-гръцка и българско-турска словесни бази данни. При всички речници българските думи се изговарят от професионален диктор. Изговорени са 60 000 думи. Mоже да се използва самостоятелно с описаните по-горе речници, или като добавка към инсталирани вече речници от серията EuroDict XP Talking или Pro с цел изговаряне и на българските думи.

EuroDict XP

Изтеглете безплатно

translate with the online dictionary to

:

english to bulgarian dictionary

:english-bulgarian

bulgarian to english dictionary

:bulgarian-english

german to bulgarian dictionary

:german-bulgarian

bulgarian to german dictionary

:bulgarian-german

french to bulgarian dictionary

:french-bulgarian

bulgarian to french dictionary

:bulgarian-french

spanish to bulgarian dictionary

:spanish-bulgarian

bulgarian to spanish dictionary

:bulgarian-spanish

italian to bulgarian dictionary

:italian-bulgarian

bulgarian to italian dictionary

:bulgarian-italian

greek to bulgarian dictionary

:greek-bulgarian

bulgarian to greek dictionary

:bulgarian-greek

turkish to bulgarian dictionary

:turkish-bulgarian

bulgarian to turkish dictionary

:bulgarian-turkish

a dictionary of the bulgarian language

:expositive bulgarian

Random word:procession

I. n
1. процесия, тържествено шествие; to go (walk) in ~ шествам, участвам в процесия; a ~ of motor cars върволица коли;
2. разг. неенергично надбягване;
3. attr зоол. шественик;

II. v
1. шествам, участвам в процесия, обикалям;
2. развеждам, водя някого.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
top